La 64-a INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-KONGRESO

La 64-a INTERNACIA FERVOJISTA ESPERANTO-KONGRESO
19-25 majo 2012

La Esperanto-urbo Herzberg am Harz havis okazon gastigi la 64-an Internacian Fervojistan E-kongreson. Aliĝis al ĝi 162 esperantistoj el 21 landoj el kvar kontinentoj. La plej foraj venis el Brazilo, Ĉinio, Ganao, Meksiko. La plej junaj partoprenantoj (dujaraĝaj) estis la knabo Samuel el Ĉeĥio kaj la knabino Kendra el Ganao. Ili amikiĝis sabate dum la interkona vespero. La aranĝon organizis germanaj fervojistoj kun la helpo de lokaj esperantistoj. La slogano “La reloj ligas la landojn, Esperanto la popolojn” bonvenigis la partoprenantojn.

Dimanĉe la inaŭguro komenciĝis per recitado de la poemo La vojo fare de junaj knabinoj. Sekvis salutvortoj de  la reprezentantino de BSW kaj de la urbestro, kiu parolis esperantlingve. Nome de ILEI salutis Stefan MacGill. Li gvidis dum tri tagoj lingvo-seminarion. Sekvis salutoj de landaj reprezentantoj sub la reĝisorado de la ĉefdelegito Jindřich Tomíšek. En paŭzoj estis prezentitaj muzikaĵoj. Ankaŭ la virkoruso el Hanovro plezurigis la ĉeestantojn. La prezidantino de IFEF Rodica Todor disdonis diplomojn pro meritoj al la LKK-prezidanto Achim Meinel, al  la prizorgantoj de la Interkultura Centro Zsófia Kóródy kaj Peter Zilvar kaj al la urbestro Gerhard Walter. Poste ŝi deklaris la kongreson malfermita. Sekvis komuna fotado kaj uniformparado tra la urbo kun E-flagoj kaj ankaŭ tiuj de la koncernaj landoj. Akompanis nin muzikistoj. La etoso estis tre gaja kaj entuziasma. Posttagmeze la  urbestro Gerhard Walter inaŭguris antaŭ la stacidomo la Esperanto-placon kaj Joachim Giessner vojon. Por plezuro muzikis blovorkestro. La tago finiĝis per kantoj kaj dancoj de folkora grupo el apuda vilaĝo.

Lunde matene la partoprenantoj havis okazon viziti la kastelon de Herzberg kaj tie vidi la ekspozicion pri fervojo kaj la muzeon. Dume la reprezentantoj de IFEF ĝuis bonvenigan akcepton de la vicurbestro en la Kavalira salono de la kastelo. Posttagmeze la interesitoj povis aŭskulti prelegon pri la Internacia Centro Herzberg (ICH) kun fotoprezentado aŭ fakan diskutadon pri fervojo. Poste la kongresanoj partoprenis gviditan urbopromenadon kun vizito de la ICH. La vespero estis dediĉita al la balo kun malgranda bankedo. Oni dancis kun ĝojo ĝis preskaŭ noktomezo kun akompano de agrabla muzikorkestro.

Marde antaŭtagmeze okazis publika plenkunsido. Unue estis legitaj la alvenintaj salutmesaĝoj kaj poste oni traktis plurajn fervojistajn aferojn. Posttagmeze okazis duontaga ekskurso al Scharzfeld, kie oni vizitis la  Unukornulan groton.  Vespere ni spektis filmon pri “175 jaroj de fervojoj en Germanio”. Temis pri historia evoluo de la germana fervojtrafiko eĉ kun malagrablaj militaj eventoj. Ĉe la fino okazis lotumado. Feliĉa dano gajnis belajn skribilojn donacitajn de BSW.

La merkredo estis dediĉita al tuttaga pertrajna ekskurso al Wernigerode. La reveno tra Harz-montaro okazis per buso. La partoprenantoj estis ravitaj. Aliaj povis profiti gviditan promenadon tra Herzberg. Vespere koncertis Ralph Glomp el Hamburgo. En lokaj ĵurnaloj aperis pluraj artikoloj koncernantaj la fervojistan kongreson.

Ĵaŭde matene okazis fervojtemaj prelegoj, kiujn enkondukis kaj gvidis Ladislav Kovář. Oni prelegis pri baltmara tunelo, pri etŝpuraj fervojoj, pri fervoja projekto Stutgart, pri metroo en Rijad, pri trafika salono en universitato de Pardubice, pri nova silkvojo. Oni rememoris la lokan E-pioniron Joachim Giessner  kaj elstarajn kroatajn esperantistojn. Oni ankaŭ eksciis pri novaĵoj de la bulgaraj fervojoj. Dum la paŭzo estis prezentita luebla biciklo, kiu bone funkciis dum la kongresaj tagoj. Posttagmeze la interesitoj havis eblecon ekskursi tra la Harz-montaro al la pitoreska urbo Goslar. Vespere, la belsona voĉo de la itala kantisto Manuel ĝojigis la partoprenantojn preskaŭ ĝis la noktomezo. Iuj ne rezistis kaj komencis danci. Dum la paŭzo li montris filmeton pri sia nigra kato, kiun li alkutimigis al balaila (eĉ “forta”) karesado. Li ankaŭ interpretis memverkitan kanton dediĉitan al sia amata kato.

Vendrede matene oni prezentis la venontan IFEF-kongreson okazontan komence de majo en Francio proksime de Bordozo, en “Artigues-près-Bordeaux”. La alloga prezento espereble kunvenigos multajn esperantistojn. Poste la faka komisiono diskutis publike kaj fine oni pritraktis movadajn aferojn. Sekvis dankvortoj kaj donacetoj al LKK-anoj kaj transdono de la kongresflago. Per la E-himno ĉio finiĝis kaj Rodica Todor fermis la eventoriĉan kongreson.

Liba Gabalda

Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.