Europanto / Eŭropanto

EŮROPANTO | EUROPANTO
Ĉu vi ankoraŭ ne aŭdis pri Eŭropanto? | Vy jste ještě nikdy neslyšeli o europantu?
Eble, ĉar ĝi ne ekzistas. Eŭropo aŭkoraŭ ne havas komunan lingvon. Verdire jam naskiĝis multaj provadoj por elimini tiun ĉi gravan problemon. Se ni eŭropanoj ne trovos baldaŭ konvenan solvon, tiam la babela ĥaoso kaŭzos ligvan miskomprenojn kaj sufokiĝos la klopodon por estigi unuecon sur nia kontinento | Možná, protože neexistuje. Evropa dosud nemá společný jazyk. Popravdě, již došlo k pokusům vyřešit tento vážný problém. Jestliže Evropané nenajdou brzy vhodné řešení, „babylonský chaos“ způsobí jazykové potíže a zadusí snahy k vytvoření jednoty na našem kontinentu.
Ankaŭ ni, esperantistoj, senĉese sieĝas la potenciuloj kaj pruvadas, ke nia amata lingvo Esperanto povus plenumi tiun ĉi rolon, sed ni ĉiam trovas murojn kaj oni forĵetas nian ideon. | Také my esperantisté se vytrvale obracíme na úřady a dokazujeme, že náš milovaný jazyk – esperanto – by mohl plnit roli společného jazyka, ale stále narážíme na odpor.
Antaŭ nelonge Dr.Molnár Lajos el Hungario sendis sian opinion pri tiu ĉi temo al diversaj gazetoj kaj ĵurnaloj, sed „estimataj“ redaktoroj ne aperigis lian kontribuaĵon, eĉ lasis ĝin senresponde. | Před nedávnem Dr. Lajos Molnár z Maďarska poslal svůj názor na toto téma do různých novin a časopisů, ale „vážení“ redaktoři jeho příspěvky neotiskli a ani neodpověděli.
Li skribis: | Napsal:
„Mi estus volinta pruvi (por kiel eble plej multaj homoj), ke laŭ lingva vidpunkto antaŭ EU staras 3 vojoj: | „Chtěl bych sdělit a dokázat (co nejvíce lidem), že z jazykového hlediska stojí před Evropskou unií 3 cesty:
1. Alespoň por iom da tempo gardi lingvan diversecon. Tiu ĉi vojo estas ege multekosta kaj samtempe la plej efika, – sed (eble) ne daĝerigus la unuopajn naciajn lingvojn kaj kulturojn. | 1. Alespoň na nějaký čas ještě udržet jazykovou různost. Tato cesta je ale velice finančně nákladná, ale také účinná, – protože (možná) neohrožuje jednotlivé národní jazyky a kultury.
2. Solvi la lingvan problemon per uzado de unusola nacia lingvo. (Estas egale, ĉu oni uzus anglan, germanan, hipanan, francan, portugalan ktp.) Tiu ĉi cetere treege efika vojo kondukas al neniigo de la aliaj naciaj lingvoj. La lingvoj de nalgrandaj nacioj malaperus unuaj… | 2. Vyřešit jazykový problém jediným národním jazykem. (Bylo by jedno zda angličtinou, němčinou, španělštinou, francouzštinou, portugalštinou atd.) Tato ostatně velmi účinná cesta by vedla k zániku ostatních národních jazyků. Jazyky malých národů by odumřely první…
3. Enkonduko de neŭtrala, facile ellernebla, sufiĉe belsona, por ĉiuj nacioj akceptebla ponto – lingvo, kiu ne danĝerigas etnajn lingvojn kaj kiu donas al neniu nek malavantaĝojn, nek senmotivan avantaĝon. | 3. Zavedení neutrálního, snadně naučitelného, libozvučného, pro všechny národy přijatelného jazykového mostu, který neohrožuje etnické jazyky a nikomu nepůsobí nevýhody a nikomu neoprávněné výhody.
Eŭropanoj devus pripensi, pridiskuti demokrate… solvi.
La monan problemon oni pli bone komprenas.
| Evropané by se měli zamyslet, demokraticky diskutovat… řešit.
Finančním problémům se lépe rozumí.
ludoviko@freemail.hu
Srpen 2005
| Jazykový problém je zřejmý, jeho řešení je náročné, ale do popředí se stále derou „aktuální“ hospodářské problémy. Jazykový problém a jazyková práva jsou slepě odsouvána do pozadí.
Překlad
drahotovaesperanto@seznam.cz
Příspěvek byl publikován v rubrice Články / Artikoloj. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.